SoS utredning om reprocessning av engångsartiklar är klar

I december 2019 fick Socialstyrelsen regeringens uppdrag att, i samråd med Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Läkemedelsverket, utreda om det – ur ett patientsäkerhetsperspektiv – finns förutsättningar att tillåta att medicintekniska engångsprodukter reprocessas och återanvänds i Sverige.

Uppdraget är nu slutfört och redovisas i en rapport och ett underlag till rapporten.

Länk till rapporten: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-12-7158.pdf

Länk till underlaget: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-12-7158-underlagsrapport-med-bilagor.pdf

Arkiv