Hygiendagarna 2023

Nästa års Hygiendagar kommer att hållas på Elmia Jönköping 25-27 april. Även i år tas programmet fram tillsammans med Hygienläkarföreningen. Anmälan kommer att öppnas under första veckan i december 2022.

Vägledning för vårdhygieniskt arbete

Nationell arbetsgrupp för vårdhygien (NAG vårdhygien) har utarbetat en vägledning för vårdhygien. Vägledningen visar hur svensk vård och omsorg kan uppfylla de krav som berör det vårdhygieniska området i de befintliga författningar som rör hälso- och sjukvården och i delar även omsorgen.

Vägledning för vårdhygieniskt arbete bygger på WHO:s evidensbaserade åtgärder inom det vårdhygieniska området, relevanta författningar, SKR:s identifierade framgångsfaktorer för att förebygga vårdrelaterade infektioner och Socialstyrelsens beskrivning av en god hygienisk standard.

Vägledningen beskriver förutsättningar och aktiviteter på de fyra nivåerna makro, meso, mikro och individ inom de åtta områden som WHO har identifierat som nödvändiga för ett framgångsrikt och långsiktigt vårdhygieniskt arbete.

Vägledningen kan användas av hygienläkare och hygiensjuksköterskor i arbetet med att stödja vården att uppnå en god hygienisk standard. Sprid den gärna både till medarbetare vid din vårdhygieniska enhet och till huvudmän, vårdgivare och verksamheter i din region.

Du hittar vägledningen här Vårdhygien | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)

 

WHO landserar rapport om global vårdhygienisk strategi

WHO har nyligen publicerat en heltäckande rapport om det globala läget för vårdhygien, "Global report on infection prevention and control". 

Baserat på rapportens konklusioner kommer arbetet att fortsätta för att ta fram en global vårdhygienisk strategi som ska vara klar i maj 2023.

Mer om vad arbetet med strategin innebär och konsekvenserna hoppas vi på att kunna få höra på Hygiendagarna 2023 genom Birgitta Lytsy, sekreterare i IFIC och med i framtagandet av strategin.

 

Rapporten finns på länken:

https://apps.who.int/iris/handle/10665/354489