Vårdhygienisk egenkontroll

Verktyg för strukturerat ledningsarbete inom kommunal eller regional vård och omsorg

Vårdhygienisk egenkontroll är avsedd att användas som stöd till verksamhetens ledning i dess arbete enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), för att säkerställa god vårdhygienisk kvalitet i kommunal eller regional vård och omsorg.

Verktyget är anpassat att användas i verksamheter som bedriver:

  • Hemtjänst och hälso och sjukvård i ordinärt boende
  • Hälso och sjukvård samt insats korttidsplats för vuxna och särskilda boendeformer enligt SoL och LSS

Beskrivande dokument med tillhörande bilagor i form av checklista för egenkontroll med vägledande text och mall till handlingsplan finns för nedladdning.

Det finns även en kort presentation som kan användas vid genomgång av verktyget i verksamheten.

Dokument

Vårdhygienisk egenkontroll

 

Verktyg för strukturerat ledningsarbete 2.0, 240229

Beskrivande dokument

 

Ordinärt boende, hemtjänst och hälso- och sjukvård

Checklista för egenkontroll

Mall till handlingsplan

 

Särskilt boende (SoL och Lss), korttidsplats samt hälso- och sjukvård

Checklista för egenkontroll

Mall till handlingsplan

 

Presentation av verktyget i korthet