Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods och förslag till åtgärder

Den varma sommaren 2014 ledde till att det konstaterades höga luftfuktighetsvärden inom sjukvården på många håll i Sverige. På vissa håll visade sig emballage vara fuktiga, vilket ledde till att sterilgods skickades på omsterilisering och sterilt engångsmaterial kasserades. På vissa håll i landet ställdes operationer in då steriliteten inte kunde garanteras. Inom vissa enheter valde man att ställa in avfuktare på sterilteknisk enhet.

Produkter som ”kasseras” eller omsteriliseras i onödan är kostsamt för sjukvården. Har den sterila produkten utsatts för mikrobiell tillväxt finns risk för spridning av dessa mikroorganismer i operationssalen när emballaget tas in och öppnas. Operationer som ställs in till följd av hög luftfuktighet drabbar patienter direkt.

En nationell samsyn kring vilka åtgärder som kan sättas in och när för att förhindra att material förstörs ger således nytta ur ekonomisk synvinkel, men är framförallt en fråga ur patientsäkerhetsperspektiv för att inte orsaka patienter vårdskador.

I dokumentet finns teoretisk bakgrund till förhöjd luftfuktighet och förslag till åtgärder.