Vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ- och vårdpersonal


SFVH:s arbetsgrupp för Städning i vårdlokaler (SIV) har tagit fram ett dokument som ger vårdhygienisk expertis underlag för att åstadkomma ur smittspridningssynpunkt säker städning på vårdinrättningar.

Det är ett samlat sakundelag beträffande medel, metoder och frekvens för städning i vårdlokaler.


Medverkande

Aino Kempe, hygiensjuksköterska
Camilla Artinger, hygiensjuksköterska
Ingrid Samuelsson, hygiensjuksköterska
Kerstin Möller, hygiensjuksköterska
Mall Kriisa, hygienläkare
Rolf Lundholm, hygienläkare
Ulrika Ransjö, hygienläkare (sammankallande)


Adjungerade

Lars-Olov Hedman, städcontroller
Ann-Mari Vass, kemikaliecontroller
Rickard Karlsson, livsmedelsmikrobiolog

 

Läs mer i dokumentet som finns i högerkolumnen.