Vårdhygieniska rekommendationer för städ-, service-, vård- och omsorgspersonal


En första version av dokumentet Städning i vårdlokaler (SIV) publicerades 2012. Dokumentet har nu (2020) reviderats i takt med tillkomst av ny kunskap och Svensk standard SS 8760014:2017. Vissa delar som täcks av standarden har exkluderats, andra delar har vidareutvecklats då SIV-dokumentet är av mer beskrivande karaktär och tar upp fler aspekter avseende städning och rengöring i vårdmiljö.

SIV dokumentet behandlar lokaler avsedda för hälso- och sjukvård samt särskilt boende.

Arbetsgrupp

  • Aino Kempe, hygiensjuksköterska
  • Eva Edberg, hygiensjuksköterska
  • Kerstin Möller, hygiensjuksköterska
  • Mall Kriisa, hygienläkare
  • Maria Ekelöf, hygiensjuksköterska

Adjungerad

  • Sofia Karlsson, projektledare Hållbarhet, Region Stockholm