Creutzfeldt-Jakobs sjukdom Vårdhygieniska rekommendationer 

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) tillhör gruppen prionsjukdomar som är sällsynta degenerativa hjärnsjukdomar. CJD uppträder spontant hos företrädesvis äldre personer. CJD som uppträder spontant kallas sporadisk CJD (sCJD) och inträffar med en incidens av 1 till 2 fall per miljon invånare och år. Det finns också ärftliga och andra sällsynta former av sjukdomen hos människa. 

Exempel på prionsjukdomar hos djur är scrapie hos får och bovin spongiform encephalopati (BSE) hos kor. BSE orsakade en ny variant av sjukdomen (vCJD) hos människa som beskrevs 1996 i Storbritannien. vCJD orsakades av prioner som överförts via livsmedel från smittade nötkreatur. I Sverige har det inte rapporterats något fall av vCJD hos människa (1). I Storbritannien har BSE-epidemin upphört varför fortsatt smitta av vCJD inte längre förväntas. Det är därför osannolikt att det finns ett mörkertal av potentiella bärare av vCJD-prioner i Sverige som skulle utgöra ett hot för smitta i sjukvården. 

Vid misstanke om vCJD bör alltid vårdhygienisk expertis konsulteras. 
Följande rekommendationer är utformade och applicerbara för patienter med CJD 


Arbetsgruppen 

Michael Toepfer, hygienläkare, Vårdhygien, Jönköping 
Per-Olof Svensson, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Jönköping 
Ingrid Ekfeldt, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg