Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård

Tandvårdens polikliniska karaktär, med täta patientbyten och behandlingar av varierande svårighetsgrad, ställer stora krav på väl fungerande och genomtänkta hygienrutiner.

Det är viktigt att hygienkraven inom svensk tandvård är på en likvärdig nivå oavsett storlek på verksamheten och oavsett om den bedrivs i privat eller regional regi. Allt arbete inom tandvården ska utföras med god hygienisk standard som skapar en säker miljö för patienter och tandvårdspersonal.

En arbetsgrupp inom SFVH:s tandvårdssektion har utarbetat riktlinjer och checklistor för hygien som kan användas nationellt inom svensk tandvård.

Målet med arbetet har varit att skapa en tydlig arbetsbeskrivning för alla inom tandvården samt att underlätta följsamheten till adekvata rengöringsprocesser gällande instrument, maskiner och behandlingsrum före, under och efter patientbehandling.

Dokumenten är reviderade 2022