Årsmöte

Ordinarie medlemsmöte skall hållas en gång årligen.

Härvid skall förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Frågor om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.
4. Godkännande av föredragningslistan.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
6. Revisionsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Motioner.
9. Beslut om stadgar och stadgeändringar.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget.
11. Faställande årsavgift
12. Val av styrelseledamöter enligt valordningen i §7.
13. Val av revisor och revisorsuppleant enligt valordningen i §8.
14. Val av valberedningen enligt §9.
15. Nominering av tandvårdens representant i styrelse och valberedning i moderföreningen.