Arbetsgrupper

Arbetsgrupper under verksamhetsåret 2018-2019

Vårdhygienisk

egenkontroll

i SÄBO

Med utgångspunkt från "Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer" ska man utarbeta ett verktyg för vårdhygienisk standard med självskattning, handlingsplan och utvärdering för vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende.

Länk till projektplan

HOBIT                                                                 

En tydlig arbetsbeskrivning för hygienombud inom tandvården samt checklistor för mätning av följsamhet till rengöringsprocesser gällande instrument, maskiner och ytor på behandlingsrum före, under och efter tandbehandling. 

Länk till projektplan

Revidering av SIV

Dokumentet Städning i vården - SIV - kommer att uppdateras och synkroniseras med den nya SIS-standarden SS 8760014:2017.

Länk till projektplan

 

Önskemål om bildande av arbetsgrupp väcks genom förslag till styrelsen eller genom diskussion inom styrelsen. Styrelsen utser en sammankallande som ansvarar för att ta fram en projektplan och föreslår deltagare i arbetsgruppen.

Ofta mailas en intresseförfrågan ut bland medlemmarna via nyhetsbrev alternativt vänder sig sammankallande direkt till personer med specialkompetens. Styrelsen godkänner projektplanen och föreslår eventuellt fler deltagare till arbetsgruppen.

Arbetsgruppen rapporterar regelbundet till SFVH:s styrelse och framlägger muntlig rapport vid årsmötet och skriftlig rapport när arbetet slutförts.

När det gäller SFVH:s deltagande i arbetsgrupper utanför föreningen så tillsätts arbetsgrupp/expertgrupp på det sätt som respektive organisation/myndighet finner lämpligt. SFVH:s roll behöver stärkas så att vi är en självklar partner vid tillsättning av arbetsgrupper inom vårt expertområde.

Instruktion för arbetsgrupp och mall för projektplan finns att hämta i högerkolumn.