Arbetsgrupper

Arbetsgrupper under verksamhetsåret 2020 - 2021

Revidering av             Dokumentet "Hög luftfuktighet – påverkan på sterilt gods "Luftfuktighet"           och förslag till åtgärder" kommer att revideras utifrån                                                   önskemål från medlemmar, och kommer bl.a. att beröra hur                                       låg luftfuktighet kan äventyra sterilitet.

                                      Länk till projektplan

 
   
   
   

Önskemål om bildande av arbetsgrupp väcks genom förslag till styrelsen eller genom diskussion inom styrelsen. Styrelsen utser en sammankallande som ansvarar för att ta fram en projektplan och föreslår deltagare i arbetsgruppen.

Ofta mailas en intresseförfrågan ut bland medlemmarna via nyhetsbrev alternativt vänder sig sammankallande direkt till personer med specialkompetens. Styrelsen godkänner projektplanen och föreslår eventuellt fler deltagare till arbetsgruppen.

Arbetsgruppen rapporterar regelbundet till SFVH:s styrelse och framlägger muntlig rapport vid årsmötet och skriftlig rapport när arbetet slutförts.

När det gäller SFVH:s deltagande i arbetsgrupper utanför föreningen så tillsätts arbetsgrupp/expertgrupp på det sätt som respektive organisation/myndighet finner lämpligt. SFVH:s roll behöver stärkas så att vi är en självklar partner vid tillsättning av arbetsgrupper inom vårt expertområde.

Instruktion för arbetsgrupp och mall för projektplan finns att hämta i högerkolumn.