Information om SVFH

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) är ett forum för personer med professionellt intresse för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård, omsorg, tandvård och djursjukvård samt för infektionsepidemiologi, desinfektion och sterilisering inom vårdsektorn och för sådana medicintekniska produkter som kan medföra infektionsrisk. 

Föreningen har ca. 450 medlemmar.

Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör samt sex övriga ledamöter. 

Föreningens mål är att

 • stärka professionell kompetens, samverkan och erfarenhetsutbyte inom föreningen. 

Målen ska nås genom att

 • anordna studiedagar, de sk. Hygiendagarna, för föreningens medlemmar med information och diskussion inom föreningens intresseområden. 
 • verka som remissinstans åt myndigheter och organisationer i frågor som rör föreningens ändamål. 
 • driva utbildnings-, kvalitets-, material- och metodutvecklingsfrågor som främjar föreningens ändamål. 
 • samverka med föreningar med motsvarande ändamål i andra länder. 
 • tillsätta arbets- och projektgrupper bestående av medlemmar vilka ges i uppdrag att utreda och utarbeta förslag och dokument rörande specifika frågor inom föreningens intresseområden. 

Vad gör SFVH just nu, några exempel (läs mer i verksamhetsberättelsen under Årsmöte)

 • ingår i expertgrupp för SKR:s IT-stöd ”Infektionsverktyget”
 • ingår i styrgrupp för PRISS (protesrelaterade infektioner ska stoppas), ett av LÖF:s patientsäkerhetsprojekt
 • tar emot och besvarar remisser från Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
 • ingår i Yrkesakademins ledningsgrupp för YH-utbildning till steriltekniker
 • tar emot remisser från SIS rörande standarder för medicintekniska produkter och sterilisering/desinfektion
 • utser pristagare till Svenska Hygienpriset och delar ut detsamma
 • bidrar till IFIC: s stipendiefond (IFIC International Federation of Infection Control)


Kontakt

Styrelsens brevlåda

styrelsen@sfvh.se

Föreningens organisationsnummer och bankgiro

Organisationsnummer: 802438-1702

Bankgiro: 5396-3690

Om du har synpunkter på föreningens webbplats

Maila gärna till styrelsen@sfvh.se