Kompetensbeskrivning för personal inom vårdhygien 

Vårdhygien är sedan 2015 en medicinsk specialitet för läkare. Vad som krävs för att bli specialist i vårdhygien regleras i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:8 med tillhörande målbeskrivning. Se länk nedan.

 

Hygiensjuksköterskesektionen inom SFVH har i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening tagit fram dokumentet Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom vårdhygien. Se länk nedan.

Syftet med kompetensbeskrivningen för hygiensjuksköterska är att:

• Förklara yrkesprofessionen och dess nödvändiga kompetenser för blivande och yrkesverksamma hygiensjuksköterskor.

• Vara ett stöd för forskning och förbättringsarbete inom kompetensområdet.

• Tydliggöra kompetensområdet för vårdgivare och arbetsgivare inom vård och omsorg.

• Stödja beslutsfattare och vårdgivare inom vård och omsorg vid planering för och säkerställande av en god vårdhygienisk standard.

• Utgöra en vägledning för landets lärosäten vid utformning, planering och genomförande av universitets- och högskoleutbildning inom vårdhygien.

Kompetensbeskrivningen har utarbetats utifrån Svensk sjuksköterskeförenings Strategi för utbildningsfrågor (2010) samt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014).