Djur i vården

Specialutbildade och certifierade hundar och förare, så kallade vårdhundsteam, används alltmer som en del i behandling, träning eller social samvaro i vård och omsorg. Det förekommer även att andra hundar och djur vistas tillfälligt, regelbundet eller permanent i vissa vård- och omsorgsverksamheter. Samtidigt som djur på många sätt kan ha positiva effekter på välbefinnande innebär direkt eller indirekt kontakt med djur i vård och omsorg en risk för att smittämnen sprids. 

Innan en vård- eller omsorgsverksamhet beslutar att tillåta djur i vården ska verksamheten ha en god hygienisk standard. Detta innebär att all personal ska ha en grundläggande vårdhygienisk kompetens och följsamhet till basala hygienrutiner. Rutiner ska finnas för städning, rengöring och desinfektion. Lokaler, utrustning, organisering och planering av verksamheten ska utformas så att risken för infektioner och smittspridning förebyggs. 

SFVH har tagit fram det rådgivande dokumentet Djur i vården för att vägleda alla vård- och omsorgsverksamheter så att de positiva effekterna av djurnärvaro tas till vara samtidigt som man håller en god hygienisk standard.

 

Dokument

Djur i vården ver 2.0, 190918