Nationellt arbete

NAG vårdhygien

Nationell Arbetsgrupp Vårdhygien är en del av SKRs Nationella kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård. Arbetsgruppen ligger under NSG patientsäkerhet och har till uppdrag att samordna och leda det vårdhygieniska arbetet inom Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård.

Arbetet ska fokusera på ett nationellt sammanhållet systematiskt förbättringsarbete inom det vårdhyginiska området med patientperspektivet som grund.

Det övergripande målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Läs mer om vilka regionernas representanter är samt arbetsgruppens uppdrag på SKRs webbplats.

SFVH representeras av Caroline Johansson

 

Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor Folkhälsomyndigheten

Gruppen består av representanter från externa aktörer som tillsammans med Folkhälsomyndigheten verkar för att förebygga vårdrelaterade infektioner. 

Samverkansgruppens uppdrag är att säkerställa och förmedla intresseperspektivet till Folkhälsomyndigheten. Den ska även främja den lokala förankringen av myndighetens arbete.

SFVH har två representanter i gruppen, Ann-Christine Johansson och Cecilia Lindbäck.

Läs mer om vilka organisationer, föreningar och myndigheter som ingår samt minnesanteckningar på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Samverkansgrupp för Stramaarbete Folkhälsomyndigheten

Gruppen består av representanter från externa aktörer som tillsammans med Folkhälsomyndigheten verkar mot antibiotikaresistens och för tillgång till effektiva antibiotika.

Samverkansgruppens uppdrag är att säkerställa och förmedla intresseperspektivet till Folkhälsomyndigheten. Den ska även främja den lokala förankringen av myndighetens arbete.

SFVH har en representant i gruppen Linda Hallberg. 

Läs mer om vilka organisationer, föreningar och myndigheter som ingår samt minnesanteckningar  Folkhälsomyndighetens webbplats