Nationellt arbete

 
NAG vårdhygien

Nationell Arbetsgrupp Vårdhygien är en del av SKRs nationella system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Arbetsgruppen ligger under NSG patientsäkerhet, och har till uppdrag att samordna och leda det vårdhygieniska arbetet inom Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård.

Arbetet ska fokusera på ett nationellt sammanhållet systematiskt förbättringsarbete inom det vårdhygieniska området med patientperspektivet som grund.

Det övergripande målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Läs mer om vilka regionernas representanter är, samt arbetsgruppens uppdrag på SKRs webbplats

SFVH, hygiensjuksköterskesektionen representeras av Christina Cammerudh.

 

Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor Folkhälsomyndigheten

Gruppen består av representanter från externa aktörer som tillsammans med Folkhälsomyndigheten verkar för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Samverkansgruppens uppdrag är att säkerställa och förmedla intressentperspektivet till Folkhälsomyndigheten. Den ska även främja den lokala förankringen av myndighetens arbete.

SFVH har med tvår representanter, en för hygiensjuksköterskesektionen och en för tandvård.

Läs mer om vilka organisationer, föreningar och myndigheter som ingår samt minnesanteckningar. Folkhälsomyndighetens webbplats.

SFVH, hygiensjuksköterskesektionen representeras av Ann- Christin Johansson.

SFVH, tandvårdssektionen representeras av Cecilia Lindbäck

Dokument