Nationellt arbete

NAG vårdhygien

Nationell Arbetsgrupp Vårdhygien är en del av SKRs Nationella kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård. Arbetsgruppen ligger under NSG patientsäkerhet och har till uppdrag att samordna och leda det vårdhygieniska arbetet inom Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård.

Arbetet ska fokusera på ett nationellt sammanhållet systematiskt förbättringsarbete inom det vårdhyginiska området med patientperspektivet som grund.

Det övergripande målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Läs mer om vilka regionernas representanter är samt arbetsgruppens uppdrag på SKRs webbplats.

 

Vägledning för vårdhygieniskt arbete

Nationell arbetsgrupp för vårdhygien (NAG vårdhygien) har utarbetat en vägledning för vårdhygien. Vägledningen visar hur svensk vård och omsorg kan uppfylla de krav som berör det vårdhygieniska området i de befintliga författningar som rör hälso- och sjukvården och i delar även omsorgen.

Vägledning för vårdhygieniskt arbete bygger på WHO:s evidensbaserade åtgärder inom det vårdhygieniska området, relevanta författningar, SKR:s identifierade framgångsfaktorer för att förebygga vårdrelaterade infektioner och Socialstyrelsens beskrivning av en god hygienisk standard.

Vägledningen beskriver förutsättningar och aktiviteter på de fyra nivåerna makro, meso, mikro och individ inom de åtta områden som WHO har identifierat som nödvändiga för ett framgångsrikt och långsiktigt vårdhygieniskt arbete.

Vägledningen kan användas av hygienläkare och hygiensjuksköterskor i arbetet med att stödja vården att uppnå en god hygienisk standard. Sprid den gärna både till medarbetare vid din vårdhygieniska enhet och till huvudmän, vårdgivare och verksamheter i din region.

Du hittar vägledningen här Vårdhygien | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)

 

Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor Folkhälsomyndigheten

Gruppen består av representanter från externa aktörer som tillsammans med Folkhälsomyndigheten verkar för att förebygga vårdrelaterade infektioner. 

Samverkansgruppens uppdrag är att säkerställa och förmedla intresseperspektivet till Folkhälsomyndigheten. Den ska även främja den lokala förankringen av myndighetens arbete.

SFVH har två representanter i gruppen, Hanna Wahlqvist och Cecilia Lindbäck.

Läs mer om vilka organisationer, föreningar och myndigheter som ingår samt minnesanteckningar på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Samverkansgrupp för Stramaarbete Folkhälsomyndigheten

Gruppen består av representanter från externa aktörer som tillsammans med Folkhälsomyndigheten verkar mot antibiotikaresistens och för tillgång till effektiva antibiotika.

Samverkansgruppens uppdrag är att säkerställa och förmedla intresseperspektivet till Folkhälsomyndigheten. Den ska även främja den lokala förankringen av myndighetens arbete.

SFVH har två representanter i gruppen Linda Hallberg och Andreas Winroth. 

Läs mer om vilka organisationer, föreningar och myndigheter som ingår samt minnesanteckningar  Folkhälsomyndighetens webbplats