Internationella engagemang

SFVH:s internationella grupp


Vid SFVH:s årsmöte 2012 beslutade styrelsen att tillsätta en internationell grupp.

Michael Segall är SFVH:s kontaktperson gentemot IFIC och de nordiska systerföreningarna. 

En första version av Riktlinje för SFVH:s internationella arbete godkändes på styrelsemöte den 9 november 2012. Riktlinjen har reviderats 2018 och 2022.

IFIC

  • SFVH är medlem i IFIC (International Federation of Infection Control).
  • Vid IFIC:s årsmöte ska SFVH sträva efter att vara representerad av en delegat, i första hand en styrelsemedlem, annars en annan föreningsmedlem som utsetts av SFVH:s styrelse.
  • SFVH skänker årligen ett bidrag på 10 000 SEK till IFIC:s stipendiefond.

Länk till IFIC:s hemsida.

Nordiska systerföreningar

  • SFVH strävar efter att en styrelsemedlem deltar i studiedagar/motsvarande anordnade av våra nordiska vårdhygieniska systerföreningar.
  • SFVH står för resekostnad för en styrelsemedlem som deltar som inbjuden representant för SFVH:s styrelse.
  • SFVH bjuder in styrelserna för de nordiska – Norge, Danmark, Finland - vårdhygieniska systerföreningarna till våra studiedagar. SFVH står för konferensavgift, mat och logi för en styrelsemedlem från respektive systerförening.

Länkar till de nordiska systerföreningarnas hemsidor finns på fliken Länkar 

WHO

Rapport om global vårdhygienisk strategi

WHO har våren 2022 publicerat en rapport om det globala läget för vårdhygien, "Global report on infection prevention and control". 

Baserat på rapportens konklusioner kommer arbetet att fortsätta för att ta fram en global vårdhygienisk strategi som ska vara klar i maj 2023.

Birgitta Lytsy, sekreterare i IFIC som deltar i WHOs arbetsgrupp kommer att redovisa om arbetet på Hygiendagarna 2023 i Jönköping

Rapporten finns på länken:

https://apps.who.int/iris/handle/10665/354489