Kompetensförsörjning inom Vårdhygien och antibiotikaresistensområdet - ny rapport från Socialstyrelsen

 

Viktigt att satsa på kompetens för att fortsätta det goda arbetet

Socialstyrelsen har kartlagt kompetens och arbetssätt inom vårdhygien, infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, smittskydd och STRAMA.

Vi konstaterar att regionerna behöver arbeta mer fokuserat med kompetensförsörjning. Detta för att vårdrelaterade infektioner ska fortsätta minska även i framtiden.

Ta del av kartläggningen länk till sidan vårdhygien

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2023-3-8443.pdf

Arkiv