Luftfuktighet - dokumentet publicerat

Den varma sommaren 2014 ledde till att det konstaterades höga luftfuktighetsvärden inom sjukvården på många håll i Sverige. På vissa håll visade sig emballage vara fuktiga, vilket ledde till att sterilgods skickades på omsterilisering och sterilt engångsmaterial kasserades. På vissa håll i landet ställdes operationer in då steriliteten inte kunde garanteras. Inom vissa enheter valde man att ställa in avfuktare på sterilteknisk enhet.

En nationell samsyn kring vilka åtgärder som kan sättas in och när för att förhindra att material förstörs ger nytta ur ekonomisk synvinkel och ur patientsäkerhetsperspektiv.

En arbetsgrupp inom SFVH har nu tagit fram ett dokument som presenterar teoretisk bakgrund till förhöjd luftfuktighet och förslag till åtgärder.

Du hittar dokumentet under Publicerat.

Arkiv