Remiss från Socialstyrelsen: Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att i samverkan med Jordbruksverket initiera och ansvara för en nationell samverkansfunktion för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Uppgiften handlar om att stödja en regelbunden och sektorsövergripande samverkan mellan alla aktörer som är involverade i arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.

I uppdraget ingår även att ta fram en tvärsektoriell handlingsplan. Ett förslag till sådan handlingsplan har nu utarbetats.

SFVH har fått handlingsplanen på remiss och styrelsen välkomnar synpunkter från alla medlemmar. Utifrån inkomna synpunkter sammanställer styrelsen ett remissvar.

Maila dina synpunkter till styrelsen@sfvh.se senast den 7 januari 2015.

 

Länk till Handlingsplanen

Länk till Missivbrev

 

2015-01-15

Styrelsen har nu lämnat föreningens svar på ovanstående remiss. Svaret läser du här.

Arkiv