Kunskapsunderlag om Cl difficile - remiss från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har i samverkan med experter från Örebro och Jönköping tagit fram ett kunskapsunderlag med rekommendationer för övervakning, prevention och utbrottshantering av Clostridium difficile-infektion.

Rapporten är baserad på rekommendationer från länder, vilka har en sjukvård jämförbar med det svenska sjukvårdssystemet. Dessa samlade rekommendationer sammanfattar kunskap, och föreslår förebyggande åtgärder, åtgärder för övervakning, och hantering av utbrott av infektioner orsakade av Clostridium difficile.

De föreslagna åtgärderna är tänkta att ligga till grund för lokala rutiner och riktlinjer inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.

De primära målgrupperna är verksamheter och organisationer inom smittskydd, vårdhygien, klinisk mikrobiologi, Strama, patientsäkerhet och äldreomsorg på både nationell och regional nivå.

Kunskapsunderlaget planeras publiceras i maj 2017. Inför publiceringen önskar Folkhälsomyndigheten få synpunkter och förslag till förbättringar och eventuella förtydliganden från SFVH.

SFVH:s remissvar kommer att bestå av de synpunkter som kommer från medlemmarna.

Följ instruktionerna i missivbrevet, men skicka dina synpunkter till styrelsen@sfvh.se senast den 15 april.

Klicka på respektive dokumentnamn för att öppna det:

Missiv kunskapsunderlag C. difficile
Bilaga 1 Kunskapsunderlag C. difficile
Bilaga 2 Bilagor kunskapsunderlag
Bilaga 3 Exempel utbrottshantering Gävleborg
Bilaga 4 Exempel utbrottshantering Skåne
Bilaga 5 Mall för remisskommentarer

 

Arkiv