Hög luftfuktighet - vi söker sammankallande till arbetsgrupp

 

Vid hög luftfuktighet blir sterilförpackningar fuktiga/blöta och det steriliserade godset är inte längre sterilt.

Den gångna sommarens väderlek med höga temperaturer och hög luftfuktighet har på många håll ställt till med stora problem för den svenska operationssjukvården. Verksamheterna har haft behov av råd och stöd i praktiska frågor om hur man skall hantera sterilt material i operationssalar och sterilförråd.

Hygiensjuksköterskor och hygienläkare har upplevt svårigheter att få fram evidens inom området som underlag för sina råd. Man har diskuterat med fastighetsförvaltare, ventilationstekniker och andra vårdhygieniska enheter. En del råd kring gränsvärden finns, däremot saknas konsekvensanalyser och handlingsplaner när gränsvärdena stiger över de rekommenderade. Ställningstagande behövs kring vilka mätmetoder som rekommenderas, samt vilka åtgärder i form av luftavfuktare, klimatanläggningar, kylaggregat m.m. som kan vara vårdhygieniskt accepterade. Frågor som bör belysas är såväl de akuta insatser som kan behöva göras, som mer långsiktigt vad gäller vilka krav på ny- och ombyggnationer som bör ställas.

Hygiensjuksköterska Helena Jakobsson har föreslagit att SFVH tillsätter en arbetsgrupp som går igenom den kunskap som finns på området, och utformar gemensamma vårdhygieniska riktlinjer. Styrelsen har beslutat tillstyrka Helenas förslag och söker nu en sammankallande för arbetsgruppen. Gruppen bör vara tvärprofessionell och innehålla t.ex. hygiensjuksköterska, hygienläkare, person från sterilverksamhet, operationssjuksköterska och tandvårdspersonal.

 

Anmäl ditt intresse genom att maila till styrelsen@sfvh.se, gärna före den 28 januari 2015.

Arkiv