Folkhälsomyndigheten efterlyser personer som arbetar med antibiotikaresistens

 

Du som har som huvudsakligt arbetsområde eller arbetar med projekt
inom antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är en global ödesfråga som berör oss alla och det råder i Sverige en bred politisk enighet om att prioritera arbetet mot antibiotikaresistens. Sverige bedriver sedan lång tid ett internationellt erkänt gediget arbete mot antibiotikaresistens och har därmed i olika myndigheter, organisationer och hos deras anställda och medlemmar en bred kompetens inom praktiskt arbete mot antibiotikaresistens.

Folkhälsomyndigheten tillsammans med partner i det VR-finansierade projektet IMPACT vill nu sammanställa en kunskapsbank med organisationer och personer som har stor erfarenhet av arbete med antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner inom sitt specialområde. Syftet med kunskapsbanken är att kunna komma i kontakt med relevanta personer för internationella uppdrag framför allt kring implementeringen av program mot antibiotikaresistens. SFVH har erbjudits delta i inventeringen av organisationer och personer med erfarenhet och kompetens inom området.

Du som arbetar med projekt relaterade till antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner som du tror kan fungera inte bara i Sverige utan i ett större sammanhang och som är intresserad av att med din kompetens stödja sådant internationellt arbete uppmanas anmäla dig till Peter Iveroth, peter.iveroth@rjl.se , senast 30 augusti.
 

I anmälan ska du ange att du anmäler dig som medlem i SFVH. Du ska också – kort – beskriva det arbetsområde relaterat till antibiotikaresistens som du arbetar med, dvs projektet ifråga, och om du har erfarenhet från arbete i låginkomstland. Annan kompetens eller erfarenhet du tror är relevant kan du också ange. Styrelsen är tacksam om du sänder kopia på din anmälan till föreningen på mailadress styrelsen@sfvh.se .

Arkiv