Dokumentet Låneinstrument har reviderats

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska vården bedrivas på sådant sätt att den uppfyller kraven på god hygienisk standard. Kvaliteten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (SOSFS 2011:9). Patienter ska inte utsättas för risker och händelser som hade kunnat förhindras genom patientsäkerhetsarbete.


Låneinstrument är medicintekniska produkter på vilka det ställs höga krav på säkerhet och funktion. Hälso- och sjukvården har ansvar för mottagande, kontroll, rengöring och desinfektion, paketering, märkning samt sterilisering av låneinstrument innan de ska användas. Ansvaret innefattar även en säkrad returprocess.


Riktlinjen och checklistan - som utarbetats av SFVH i samarbete med Swedish Medtech - utgör dokument som ska ge ett stöd i det fortlöpande kvalitetsarbetet kring hantering av låneinstrument. Checklista/dekontamineringscertifikat ligger som bifogad PDF-fil i dokumentet.

Arkiv