SFVH lämnat svar på Handlingsplan för att utrota mässling och röda hund

Inkommen remiss gällande förslag till en Nationell handlingsplan för att utrota mässling och röda hund (Dnr 3.2-2479/2013).

 

Svensk Förening för Vårdhygien fick möjlighet att lämna svar på Socialstyrelsens "Handlingsplan för att utrota mässling och röda hund".

 

Svensk Förening för Vårdhygien stödjer det övergripande målet att mässling och röda hund ska utrotas, liksom samtliga åtgärder som föreslås i anslutning till de fyra strategiska områdena.

 

SFVH vill dock föreslå kompletterande åtgärder och förtydliganden av föreslagna åtgärder, som kan minska risken för vårdrelaterad smitta av mässling och röda hund, såväl till vårdpersonal som till patienter

 

Underlag och svar

Socialstyrelsens förslag, här

Remissvar från Svensk Förening för Vårdhygien, här

 

Har du frågor kontakta: ann.tammelin@sll.se

 

Socialstyrelsens handlingsplan, slutversion

Här http://static.wm3.se/sites/16/media/10741_Nationell_handlingsplan_f%C3%B6r_att_hindra_spridning_av_m%C3%A4ssling_och_r%C3%B6da_hund_inom_landet_2014-04-22_final.pdf?1400071513

Arkiv