SFVH har fått en remiss från Socialdepartementet

 

Rätt information på rätt plats och i rätt tid

I december 2011 tillsatte regeringen en utredning vars uppdrag var att lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Utredningen skulle ta hänsyn både till verksamheternas behov av information och till skyddet för den enskildes integritet.

Utredningen är nu klar och har lämnat sitt slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23.

SFVH har fått möjlighet att lämna ett remissvar till Socialdepartementet på utredningens förslag.

Medlemmar är välkomna med synpunkter till styrelsen@sfvh.se senast den 15 oktober 2014.

 

Utredningens förslag i korthet:
- Två nya lagar; en socialtjänstdatalag och en hälso- och sjukvårdsdatalag
- En informationshantering som utgår från individens behov
- En informationshantering som stödjer tillgänglighet, säkerhet och skyddet för den personliga integriteten
- En informationshantering som bidrar till bättre resultat för individer i behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst
- En informationshantering som stödjer yrkesutövare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i deras arbete.

 

Länkar till utredningens dokument

Del 1

Del 2

Bilaga 4

Arkiv