PRISS slutrapport är nu publicerad

PRISS avslutades i sin första del vid ett tvärprofessionellt nationellt 
heldagssymposium i Stockholm 21 november 2013.

Symposiet besöktes av 220 deltagare, vilka representerade samtliga yrkeskategorier, samt 65 av de 72 reviderade enheterna.


Programmet inleddes med ett föredrag av en patient som drabbats av en protesrelaterad infektion, vilket gav en tydlig relief till resten av dagen.

Slutrapporten presenterades, liksom de tre färdiga expertgruppsdokumenten.

Länk till PRISS hemsida där du finner material: 

http://www.patientforsakring.se/PRISS-Material.html

 

Länk till slutrapport från expertgrupp 1-3 samt referenslista: 


Representanter för Svenska Höftprotesregistret och Svenska Knäprotesregistret gav en aktuell bild över vad registren visar avseende infektioner. Nya rön inom mikrobiologi och ortopedi avhandlades.


Mötet avslutades med att styrgruppen presenterade, och fick gehör för, sina planer avseende projektets andra del: 

  • Det lokala implementeringsarbetet bedöms nu vara viktigare än nya 
  • revisioner.
  • Med de 4 expertgruppernas dokument bedöms kunskapsbasen vara god rörande vilka faktorer som är viktiga att arbeta med. SILF:s vårdprogram för manifest protesrelaterad infektion beräknas vara reviderat våren 2014.

Viktigaste effekter av PRISS 

  • PRISS har bidragit till en ökad nationell medvetenhet om problemet med protesrelaterad infektion, och har gett insikt om komplexiteten i processen.
  • PRISS har förmedlat förbättringskunskap, och bidragit till att goda lokala exempel fått spridning över landet.
  • PRISS har påvisat en stor nationell spridning i rutiner, samt att bästa möjliga arbetssätt (best practices), på professionernas önskemål, har tagits fram. 3 av dessa finns nu klara och kan användas, det fjärde kommer våren 2014.
  • Verktyg för att mäta och återkoppla efterlevnaden av rutiner är under 
  • framtagande.
  • Arbetet med att sänka risken för protesrelaterad infektion kommer att fortsätta. Detta arbete kommer att ha stor betydelse både för den enskilde patienten, men också för samhället.

 

Rapporten trycks, i överenstämmelse med styrgruppens beslut, i 5000 ex. Och distribueras därefter, i januari 2014, till de verksamheter, revisorer, experter, organisationer m. fl. som medverkat i projektet och till övriga som styrgruppen beslutade.

Arkiv