Angelägen VRI-rapport från SKL

 
SKL har nyligen publicerat en rapport om VRI i Sverige där man jämför data som samlats in genom de nationella PPM-VRI-mätningarna med data från markörbaserad journalgranskning.
Några intressanta fakta som framkom vid analysen:
 En statistisk säkerställd minskning av VRI har skett mellan första halv-året 2013 och första halvåret 2016
 Trots detta får närmare 65 000 patienter på svenska sjukhus varje år VRI av varierande allvarlighetsgrad. Mellan en tredjedel och hälften av VRI bedöms kunna förebyggas
 I cirka 1 500 fall (4 varje dag) bidrar VRI till att patienten avlider. Mellan 500 och 750 av dessa dödsfall bedöms vara undvikbara
 Medelvårdtiden för patienter som får en VRI är mer än dubbelt så lång som för patienter utan VRI (16,6 dagar respektive 6,3 dagar)

 

I arbetet med rapporten representerades SFVH av Anders Johansson, Ann-Marie Gustavsson och Birgitta Lytsy. Fanny Bergman representerade initialt SFVH, men senare Folkhälsomyndigheten.
 
Du hittar rapporten på:

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/rapport-vardrelaterade-infektioner.html

En kortversion finns på:

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vardrelaterade-infektioner.html

Arkiv