Remiss från Folkhälsomyndigheten angående vaccinationer

Den 1 januari 2013 trädde ny lagstiftning i kraft som bland annat innebär att det numera är regeringen som fattar beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram. Sådana program delas upp i allmänna, som erbjuds hela befolkningen, och särskilda, som erbjuds individer i definierade riskgrupper.  

I samband med den nya lagstiftningen fick Socialstyrelsen i uppdrag att pröva om de vaccinationer som omfattas av rekommendationer eller motsvarande bör ingå i ett särskilt vaccinationsprogram. Uppdraget innefattar vaccinationer mot influensa, pneumokocker, tuberkulos och hepatit B, till definierade riskgrupper. Då ansvaret för vaccinationsprogrammen övergick från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten den 1 juli 2015 fördes även regeringsuppdraget över. 

SFVH har nu fått möjlighet att lämna synpunkter på de fyra beslutsunderlag som är avsedda att utgöra ett stöd i regeringens beslut.

Styrelsen kommer att lämna ett svar baserat på de synpunkter som kommer från medlemmarna.

Skicka dina synpunkter till styrelsen@sfvh.se senast den 15 mars 2016.

Dokumenten hittar du här (klicka på respektive namn):

Missivbrev

Beslutsunderlag Hepatit B

Beslutsunderlag Influensa

Beslutsunderlag Pneumokocker

Beslutsunderlag Tuberkulos

Arkiv