Återanvändning av engångsprodukter - remiss från Socialdepartementet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda om det, ur ett patientsäkerhetsperspektiv, finns förutsättningar för att tillåta att medicintekniska engångsprodukter ska få reprocessas och återanvändas i Sverige.

Socialstyrelsen ska göra en uppskattning av vilka konsekvenser och kostnader som det kan innebära för vården om reprocessing och återanvändning av engångsprodukter tillåts respektive inte tillåts i Sverige.

SVFH har inbjudits att komma med synpunkter.

Läs Uppdrag och bakgrund.

Läs Lagförslaget.

Maila synpunkter till styrelsen@sfvh.se senast 3 april.

 

Arkiv