SFVH:s årsmöte 2020

Alla medlemmar i Svensk Förening för Vårdhygien kallas härmed till föreningens årsmöte 2020.

Mötet äger rum i Louis de Geer Konsert & Kongress, Norrköping, onsdag 25 mars kl. 13.50 - 14.45.
Till höger hittar du verksamhetsberättelse för 2019-2020, revisionsberättelse, ett förslag från styrelsen samt valberedningens förslag.
Kallelse till årsmötet publicerades som Nyhet på föreningens hemsida den 2 februari 2020.
Dagordning vid årsmötet:

1. En röstlängd för mötet ska fastställas.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Styrelsens ledamöter får inte delta vid besvarandet av denna fråga.

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10. Fastställande av medlemsavgift.

11. Val av följande funktioner med en mandattid om två år förrättas enligt följande

a) ett jämnt år väljs föreningens ordförande och tre övriga ledamöter.

b) ett udda år väljs sekreterare, kassör och tre övriga ledamöter.

c) en revisor jämte suppleant. Vid jämt årtal väljs revisor, vid udda årtal revisorssuppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

d) ledamöter i valberedningen för en tid av två år, vid jämnt årtal väljs fyra av valberedningens medlemmar varav en väljs som valberedningens ordförande, vid udda årtal tre av valberedningens medlemmar.

12. Information om kommande Hygiendagar. 

 

Välkommen önskar föreningens ordförande Ingemar Qvarfordt