Årsmöte 2015

Protokollet från årsmötet hittar Du under Dokument till höger.

Alla medlemmar i Svensk Förening för Vårdhygien är välkomna till föreningens årsmöte 2015.
Mötet äger rum i Folkets Hus, Umeå, torsdag 16 april kl. 16.45 - 18.00.
Två motioner har inkommit till årsmötet. Du hittar dem till höger under Dokument. Där finns också styrelsens yttranden över motionerna, förslag från styrelsen, revisionsberättelse samt verksamhetsberättelse för 2014 - 2015.
Kallelse till årsmötet publicerades som Nyhet på föreningens hemsida den 16 mars 2015.
Dagordning vid årsmötet:

1. En röstlängd för mötet ska fastställas.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Styrelsens ledamöter får inte delta vid besvarandet av denna fråga.

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10. Fastställande av medlemsavgift.

11. Val av följande funktioner med en mandattid om två år förrättas enligt följande a) ett jämnt år väljs föreningens ordförande och tre övriga ledamöter. b) ett udda år väljs sekreterare, kassör och tre övriga ledamöter. c) en revisor jämte suppleant. Vid jämt årtal väljs revisor, vid udda årtal revisorssuppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. d) ledamöter i valberedningen för en tid av två år, vid jämnt årtal väljs fyra av valberedningens medlemmar varav en väljs som valberedningens ordförande, vid udda årtal tre av valberedningens medlemmar.

12. Information om kommande Hygiendagar.