Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer

Ett dokument för kvalitetssäkring av vårdhygien inom den kommunala hälso- och sjukvården utarbetades år 1998. Arbetsgruppen bestod av vårdhygienisk expertis och medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

Det ursprungliga dokumentet omarbetades 2002 av Nätverksgruppen för hygiensjuksköterskor med kommunansvar och reviderades sedan 2005.

Vid 2008 års omarbetning tillfördes medel från STRAMA för färdigställandet av dokumentet.

SFVH:s styrelse har i november 2016 beslutat tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett nytt Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer. Beslutet grundas på att verksamma hygiensjuksköterskor och hygienläkare uppfattat dokumentet från 2008 som föråldrat, samtidigt som man önskar en gemensam nationell bas för att beskriva den vårdhygieniska kvaliteten på boendeenheterna och att identifiera faktorer som ökar risken för vårdrelaterade infektioner hos vårdtagare och personal. 

Läs mer under Om SFVH / Arbetsgrupper.

Dokument