Vårdhygienisk standard i ordinärt och särskilt boende

En arbetsgrupp med hygiensjuksköterskor och hygienläkare har utarbetat "Vårdhygienisk egenkontroll - verktyg för strukturerat ledningsarbete inom kommunal/regional vård och omsorg".

Verktyget består av två checklistor för egenkontroll med en vägledning till respektive checklista. 

Den ena checklistan är avsedd att användas av verksamheter som bedriver hemtjänst och hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Den andra av verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård samt insats korttidsplats och
särskilt boende enligt SoL och LSS.

Det finns också en handlingsplan som kan fyllas i efter genomförd egenkontroll.

För introduktion till verksamhetens medarbetare och chefer finns en kort powerpoint-presentation.

Alla dokument finns för nerladdning i rutan till höger.

Arbetsgruppen har bestått av: 

Hygiensjuksköterskor: Pia Nilzén, Region Kalmar, Roseli Sandbreck, Västra Götalandsregionen, Pernilla Johansson, Region Jönköping och Anette Svensson, Region Kronoberg. Hygienläkare: Charlotta Karlsson, Region Kronoberg.

 

Historik

Ett dokument för kvalitetssäkring av vårdhygien inom den kommunala hälso- och sjukvården utarbetades år 1998. Arbetsgruppen bestod av vårdhygienisk expertis och medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

Det ursprungliga dokumentet omarbetades 2002 av Nätverksgruppen för hygiensjuksköterskor med kommunansvar och reviderades sedan 2005.

Vid 2008 års omarbetning tillfördes medel från STRAMA för färdigställandet av dokumentet.

År 2016 beslutade SFVH:s styrelse tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett nytt verktyg eftersom verksamma hygiensjuksköterskor och hygienläkare uppfattat dokumentet från 2008 som föråldrat, samtidigt som man önskade en gemensam nationell bas för att beskriva den vårdhygieniska kvaliteten på boendeenheter och inom kommunala insatser i ordinärt boende för att identifiera faktorer som ökar risken för vårdrelaterade infektioner hos vårdtagare och personal. Arbetet påbörjades 2018 och slutfördes våren 2020.