Internationella engagemang

SFVH:s internationella grupp


Vid SFVH:s årsmöte 2012 beslutade styrelsen att tillsätta en internationell grupp. Maria Tholander-Hasselrot är SFVH:s kontaktperson gentemot IFIC, EUNETIPS och de nordiska systerföreningarna. 

En första version av Riktlinje för SFVH:s internationella arbete godkändes på styrelsemöte den 9 november 2012. Riktlinjen har reviderats 2015 och 2018.

IFIC

  • SFVH är medlem i IFIC (International Federation of Infection Control).
  • Vid IFIC:s årsmöte ska SFVH sträva efter att vara representerad av en delegat, i första hand en styrelsemedlem, annars en annan föreningsmedlem som utsetts av SFVH:s styrelse.
  • SFVH skänker årligen ett bidrag på 10 000 SEK till IFIC:s stipendiefond.

Länk till IFIC:s hemsida.

Nordiska systerföreningar

  • SFVH strävar efter att en styrelsemedlem deltar i studiedagar/motsvarande anordnade av våra nordiska vårdhygieniska systerföreningar.
  • SFVH står för resekostnad för en styrelsemedlem som deltar som inbjuden representant för SFVH:s styrelse.
  • SFVH bjuder in styrelserna för de nordiska – Norge, Danmark, Finland - vårdhygieniska systerföreningarna till våra studiedagar. SFVH står för konferensavgift, mat och logi för en styrelsemedlem från respektive systerförening.

Länkar till de nordiska systerföreningarnas hemsidor finns på fliken Länkar (klicka på Länkar i den vågräta listen ovan).