Hygiensjuksköterskesektionen

Sektionen är en sammanslutning av hygiensjuksköterskor anslutna till vårdhygienisk enhet. Sektionens syfte är att  främja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg  genom att förebygga smittspridning och vård­relaterade infektioner. Målet ska uppnås genom att

  • utgöra ett nätverk av vårdhygienisk kompetens
  • utgöra ett forum för ämnes- och kunskapsutveckling inom vårdhygien
  • stimulera till forskning, utveckling och fortbildning
  • främja förmedling och tillämpning av evidensbaserad kunskap
  • samverka med Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) och motsvarande nordiska och internationella verksamheter.


Sektionen ska anordna studiedagar för hygiensjuksköterskor. Sektionen ska främja samverkan mellan sektionens regionala grupper, de nordiska föreningarna, SSF samt relevanta nationella föreningar.

 

Anmäl dig till nyhetsbrevet för hygiensjuksköterskor