Nationell grupp för vårdhygienfrågor inom humansidan

En nationell grupp som samlar de aktörer på nationell nivå som arbetar med vårdhygien inom humansidan bildades år 2013. 

Syftet med gruppen är att deltagarna tillsammans ska identifiera viktiga och aktuella frågor inom det vårdhygieniska området, hålla varandra informerade om aktiviteter som planeras inom området och vid behov föreslå och samordna gemensamma satsningar. 
 

Deltagande myndigheter och organisationer 

Svensk Förening för Vårdhygien, Sveriges Kommuner och Landsting, Folkhälsomyndigheten, Smittskyddsläkarföreningen och Socialstyrelsen är representerade i gruppen. Folkhälsomyndigheten är sammankallande och står som värd för mötena. Det första mötet hölls den 19 februari 2013. 

 

Länk till ytterligare information på Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/nationell-grupp-for-vardhygien/