Internationella engagemang

SFVH:s internationella grupp


Vid SFVH:s årsmöte 2012 beslutade styrelsen att tillsätta en internationell grupp. Maria Tholander-Hasselrot är SFVH:s kontaktperson gentemot IFIC, EUNETIPS och de nordiska systerföreningarna. 

En första version av Riktlinje för SFVH:s internationella arbete godkändes på styrelsemöte den 9 november 2012. En reviderad version fastställdes på styrelsemöte den 14 april 2015.

 

EUNETIPS 

EUNETIPS (European Network to Promote Infection Prevention for Patient Safety) bildades i oktober 2011 som ett europeiskt nätverk med syfte att bidra till bättre samarbete mellan länder, utbyta erfarenheter och stödja initiativ för att motverka infektioner som led i patientsäkerhetsarbete.

• SFVH är medlem i EUNETIPS. 
• SFVH står i normalfallet inte för några kostnader för deltagande i möten i EUNETIPS. Efter beslut i styrelsen kan dock föreningen, med hänsyn tagen till SFVH:s aktuella ekonomiska situation, undantagsvis stå för hela eller delar av kostnaden. 

Länk till EUNETIPS hemsida.

Monica Ling-Roos representerade SFVH vid EUNETIPS medlemsmöte i Lyon den 15 november 2014. Du kan läsa hennes rapport från mötet här.

Birgitta Lytsy representerade SFVH vid EUNETIPS årsmöte i Berlin den 30 april 2015. Du kan läsa hennes rapport från mötet här.

Birgitta Lytsy representerade SFVH vid EUNETIPS medlemsmöte i Milano den 3 december 2015. Du kan läsa vilka beslut som fattades här.

 

IFIC

  • SFVH är medlem i IFIC (International Federation of Infection Control).
  • Vid IFIC:s årsmöte ska SFVH sträva efter att vara representerad av en delegat, i första hand en styrelsemedlem, annars en annan föreningsmedlem som utsetts av SFVH:s styrelse.
  • SFVH står i normalfallet inte för några kostnader för en sådan delegat. Efter beslut i styrelsen kan dock föreningen, med hänsyn tagen till SFVH:s aktuella ekonomiska situation, undantagsvis stå för hela eller delar av kostnaden.
  • Styrelsen ska verka för att SFVH anordnar så kallad Member Society Session vid kongress anordnad av IFIC. Detta sker genom att föreningsmedlemmar uppmanas att komma med förslag till ämnen för symposier/föredrag som de själva kan arrangera/hålla.
  • SFVH står i normalfallet inte för några kostnader för den föreningsmedlem som medverkar i Member Society Session eller annan föreläsningsaktivitet vid IFIC-kongress. Efter beslut i styrelsen kan dock föreningen, med hänsyn tagen till SFVH:s aktuella ekonomiska situation, undantagsvis stå för hela eller delar av kostnaden.
  • SFVH skänker årligen ett bidrag på 10 000 SEK till IFIC:s stipendiefond.

Länk till IFIC:s hemsida.

Birgitta Lytsy representerade SFVH vid IFIC:s årsmöte på Malta i mars 2014. Du kan läsa hennes rapport från mötet här.


Nordiska systerföreningar

  • SFVH strävar efter att en styrelsemedlem deltar i studiedagar/motsvarande anordnade av våra nordiska vårdhygieniska systerföreningar.
  • SFVH står för resekostnad för en styrelsemedlem som deltar som inbjuden representant för SFVH:s styrelse.
  • SFVH bjuder in styrelserna för de nordiska – Norge, Danmark, Finland, Island - vårdhygieniska systerföreningarna till våra studiedagar. SFVH står för konferensavgift, mat och logi för en styrelsemedlem från respektive systerförening.

Länkar till de nordiska systerföreningarnas hemsidor finns på fliken Länkar (klicka på Länkar i den vågräta listen ovan).


Inbjudna till nordisk vårdhygienisk systerförening

2012

Reserapport från Norsk Forum for sykehygien studiedagar 16-18 november 2012 i Tromsö, Ingrid Olsson var inbjuden att delta som representant från SFVH:s styrelse på Länk till reserapporten

2013

Reserapport från Norsk Forum for sykehygien studiedagar 14-16 oktober 2013 i Trondheim, Mari Banck var inbjuden att delta som representant från SFVH:s styrelse Länk till reserapport 

2014

Reseberättelse från Danske Klub for  Centralsterilisering og Sygehushygiejne, oktober 2014. Monica Palmö deltog som representant för SFVH:s styrelse. Länk till reseberättelse

Referat från Fagkonferense, Norsk forum for Smittevern i Helsetjenesten, 14-16 Oktober 2014 i Hamar. Katja Urwitz Iversen deltog som representant för SFVH:s styrelse. Länk till referat.