Förslag till sjukhushygieniska kvalitetsindikatorer med kommentarer från en arbetsgrupp inom Svensk Förening för Vårdhygien - SNASK


Som en grund för gruppens arbete har legat SOSFS 1993:9 ”kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården inklusive tandvård”, samt ”Förslag till medicinska kvalitetsindikatorer från Svenska Läkaresällskapets och Sveriges Läkarförbunds Medicinska Kvalitetsråd”

Gruppen konstaterar inledningsvis att sjukhushygienen, vars syfte är att förebygga sjukhusinfektioner, utgör en pionjärverksamhet inom sjukvårdens kvalitetsarbete.
Alltsedan sin formalisering i början av 1960-talet har svensk sjukhushygien bedrivit kvalitetsarbete som bl.a. resulterat i nationella, regionala och lokala metodböcker och metodanvisningar och utvecklandet av system för infektionsregistrering.

Mer finns att läsa om arbetsgruppens kvalitetsindikatorer i det publicerade dokumentet.